ქუჩის უპატრონო ძაღლები - ოჩოპინტრე
IPB

გამარჯობა, სტუმარო ( შესვლა | რეგისტრაცია )

8 გვერდი V  « < 6 7 8  
Reply to this topicStart new topic
ქუჩის უპატრონო ძაღლები
Fishman
პოსტი Jul 28 2012, 01:17
პოსტი #106


ძაღლით მონადირე
******

ჯგუფი: გამგეობის წევრი
პოსტები: 4,130
რეგისტრ.: 18-January 11
ნიკის ჩასმა
ციტირება
მდებარეობა: Tbilisiციტატა
ნუ კარგი რა ნუ კარგი რა , ბრაკონიერობა ვერ მოსპეს (სხვა თემაში გადავდივარ მართალია ) და ხალხის ჭკუამდე არ დავიდა


ციტატა
5 თვე იმუშავებენ მერე ისევ დაიკიდებენ


ზუსტად მაგიტომ ვერ მოისპო, რომ 5 თვის მეტი არ გრძელდება D.gif თურქეთში ქურდობა შემცირებულია იმის ხარჯზე, რომ საუკუნეები, როგორც ვიცი, ხელის მოკვეთით ისჯებოდა ეგ საქციელი და აქ 5 თვეში საქმის გაკეთება ხო საერთოდ უაზრობაა newsmile05.gif

ციტატა
არვიცი თქვენ მე ამაზე რას მეტყვით მაგრამ ჩემთვის ნათელია უკვე ხელის პიშტოს ვიყიდი


მაგას ვაპირებ ზუსთად მეც!
Go to the top of the page
 
+Quote Post გაზიარება
კალვერა
პოსტი Jul 28 2012, 05:55
პოსტი #107


ძაღლით მონადირე
******

ჯგუფი: კლუბის წევრი
პოსტები: 3,385
რეგისტრ.: 10-June 09
ნიკის ჩასმა
ციტირება
მდებარეობა: Tbilisiისე ვითხოვებ პნევმატიკას! ამ პრობლემის მოსაგვარებლად უბანში!!!

ხო არ გაქვთ ვინმეს?
Go to the top of the page
 
+Quote Post გაზიარება
ალთაზარ
პოსტი Aug 15 2012, 13:07
პოსტი #108


ძაღლით მონადირე
******

ჯგუფი: გლობალ მოდერატორი
პოსტები: 4,819
რეგისტრ.: 11-June 11
ნიკის ჩასმა
ციტირება
მდებარეობა: Tbilisiმახსოს დედაჩემს ვეხმარებოდი , როდესაც ის გადიოდა კურსებს "ჯიპა" -ში , ეხლა მოვქექე პროექტის არსი , სამწუხაროდ მეორე ფაილს ვერ გამოვაქვეყნებ , პოვერ პოინტ შია გაკეთებული D.gif--------------------
სექსი გადაარჩენს მსოფლიოს
Go to the top of the page
 
+Quote Post გაზიარება
ალთაზარ
პოსტი Aug 15 2012, 13:14
პოსტი #109


ძაღლით მონადირე
******

ჯგუფი: გლობალ მოდერატორი
პოსტები: 4,819
რეგისტრ.: 11-June 11
ნიკის ჩასმა
ციტირება
მდებარეობა: Tbilisiproeqtis arsi da mizani

yvela CvenTagans hqonda Sexeba cxovelebTan da gvaqvs garkeul wilaT warmodgena Tu ra pasuxismeblobaa maTi movla partonooba. aris bevri magaliTi imisa Tu wuTier emocias ayolili adamiani SeiZens cxovels da Semdeg datvirTvas Tavadve gaurbis.
xSir SemTxvevaSi gamosavals poulobs cxovelis gasxvisebiT an ukiduresi forma -- quCaSi gagdebiT, riTac safrTxes uqmnis sxva adamianebis jamrTelobasa da usafrTxoebas, sul, rom araferi vTqvaT ara humanur midgomas cxovelis mimarT.
Aam proeqtis arsi mdgomareobs:
adamianebis pasuxismenlobis amaRlebas da valdebulebebis patiosnad Sesrulebas, riTac SesaZlebelia mixweuli iqnas mizani- mawanwala cxovelebis raodenobis Semcireba q.TbiliSi.
dRevandeli viTarebidan gamomdinare vTvli saWirod Catardes rigi RonisZiebebi, raTa problema iqnes aRmofxvrili da daregulirdes cxovelebis SeZena –gasxvisebis sistema. kerZo kinologTa klubebis menejmentis Secvla, romelic iqneba moqceuli kanonis CarCoSi.
zogadi monaxazi:
vidre klubi gaasxvisebs cxovels- potenc.patrons Ffsiqologiur trenings Cautarebs(ramdenad aris mzad itvirtos valdebulebebi cxovelTan dakavSirebiT).
cxovelTa dacvis asociacia ganaxorcielebda monitorings cxovelebze da pirobebis gauaresobis SemTxvevaSi cxovels gadaiyvanda TavSsafarSi(sadac cxovelebes Cautardeboda treiningi,rac mogvcemda saSualebas cxovelis meored gasxvisebas konkretuli funkcionaluri datvirTvis Sesabamisad).
aseTi daxmarebis gaweva -keTilmowyoba da farTis gamoyofa klubebisaTvis (raTa maT miiRon samuSao licenzia an akreditacia kanonis Sesabamisad) adgilobrivi xelisuflebis neba da SesaZleblobas saWiroebs, raTa Semcirdes mawanwala cxovelebis raodenoba da mosaxleoba iyos daculi.


--------------------
სექსი გადაარჩენს მსოფლიოს
Go to the top of the page
 
+Quote Post გაზიარება
iason
პოსტი Nov 22 2012, 14:14
პოსტი #110


შუბით მონადირე
**

ჯგუფი: ფორუმის წევრი
პოსტები: 216
რეგისტრ.: 5-October 11
ნიკის ჩასმა
ციტირება
მდებარეობა: Tbilisi


ჩასწორებულია
Go to the top of the page
 
+Quote Post გაზიარება
kupra
პოსტი Nov 22 2012, 18:51
პოსტი #111


ძაღლით მონადირე
******

ჯგუფი: ფორუმის წევრი
პოსტები: 3,341
რეგისტრ.: 16-November 09
ნიკის ჩასმა
ციტირება
მდებარეობა: belinskis 27 tbilisiრით აღად დაადგა ამ მაწანწალა ძაღლებს საშველი. newsmile029.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post გაზიარება

8 გვერდი V  « < 6 7 8
Reply to this topicStart new topic
ამ თემას კითხულობს 1 მომხმარებელი (მათ შორის 1 სტუმარი და 0 დამალული წევრი)
0 წევრი:

 მსუბუქი ვერსია ახლა არის: 12th July 2020 - 14:58